தவறாக பொருந்தியுள்ளதை  தேர்ந்தெடு ?(Identify the wrongle matched pairs)-TNPSC GROUP II

தவறாக பொருந்தியுள்ளதை  தேர்ந்தெடு ?
1) பாண்டியர்கள்  -கிள்ளிவளவன்
2) சோழர்கள்  -நெடுஞ்செழியன்
3) சேரர்கள்  -நெடுஞ்சேரலாதன்

Identify the wrongly matched pairs?

1) Pandyas   -Killivalavan
2) Cholas  - Nedunchezhiyan
3) Cheras - Neduncheralathan

a) 3 only
b) 1,2 only
c) All
d) None

Answer :B

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2015 Somperi Consulting™ is a registered trademark.

Designed by Templateism | Somperi.Com. Hosted on Blogger Platform.