வளையங்கள்  கொண்டுள்ள கோள்கள் எவை ? (Identify the planets with rings?.)

வளையங்கள்  கொண்டுள்ள கோள்கள் எவை ?
A ) நெப்டியூன்
B ) வியாழன்
C ) இரண்டும்
D ) எதுவுமில்லை


Identify the planets with rings?.

a) Netpune
b) Jupiter
c) Both a) and b)
d) Neither a) Nor b)

Answer :C


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2015 Somperi Consulting™ is a registered trademark.

Designed by Templateism | Somperi.Com. Hosted on Blogger Platform.